1. หน้าแรก
 2. สมัครงาน

สมัครงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • บริหารทีมลูกค้าสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายในด้านการขายของบริษัทฯ
 • จัดตารางการทำงานของทีมลูกค้าสัมพันธ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • ขับเคลื่อนทีม สร้างแรงบันดาลใจ และอบรมพนักงานในทีมให้สามารถบรรลุยอดขายและให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการบริการลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
 • มีส่วนร่วมในการช่วยสรรหาบุคลากรมาร่วมทีมลูกค้าสัมพันธ์
 • ให้ความสำคัญกับลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้ลูกค้าประทับใจ
 • วางกลยุทธ์ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของทีม
 • เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ทีมลูกค้าสัมพันธ์สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์หัวหน้าทีมลูกค้าสัมพันธ 3-5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับรับผิดชอบยอดขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในหลักการของการบริการลูกค้า และความต้องการของลูกค้า
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการฝึกฝนพนักงาน
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการกระตุ้นและเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Microsoft Excel
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • สร้างความั่นใจว่าการรับประกันส่งผลที่ดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • อัพเดตฐานข้อมูลของตลาดรถยนต์ ความคุ้มครอง และราคา เพื่อดึงดูดใจและสร้างผลกำไร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และราคาให้เหมาะสมกับสภาวะทางการตลาด
 • เพื่อรับรองว่าการรับประกันภัยผ่านทางช่องทางที่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย และสามารถบริหารความเสี่ยงในช่องทางต่างๆ ได้
 • บริหารจัดการความเสี่ยงของกรมธรรม์ และขั้นตอนต่างๆ เพื่อการันตีว่าดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
 • ระบุสาเหตุของ loss ratio และการเคลมประกันแบบเชิงรุก
 • ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้;
  • Marketing: ด้านกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความคุ้มครอง และราคา
  • Business Intelligence: ประสานงานในการช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ
  • Claims: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสินไหม และนำกลับมาเชื่อมต่อกับเป้าหมายของการรับประกันภัย
  • IT: ประสานงานในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่างๆ ในระบบรับประกันภัย

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยรถยนต์ ด้านการรับประกัน การบริหารสินไหม การขาย หรือประสบการณ์ในการการเงินและการธนาคาร (BI Function)
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในด้านสถิติ การรับประกัน หรือการตั้งราคา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งการเขียน การพูด การฟัง และการอ่าน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมีความคิดเชิงตรรกะ
 • ถ้ามีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มและกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
 • มีใจบริการ มีความคิดเชิงบวกและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ BOLD BRIGHT DIRECT และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ ได้ดี

สมัครงาน