1. หน้าแรก
  2. สินค้าประกันภัย

ประกันชีวิต

1. การประกันชีวิตรายบุคคล

     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา และแนะนำลูกค้าที่ประสงค์ทำประกันชีวิต โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสม ให้กับลูกค้า ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

1. การประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์
2. การประกันชีวิตแบบบำนาญ
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
4. การประกันภัยโรคร้ายแรง
เป็นต้น

 

ทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (ประกันวินาศภัย)

1. การประกันชีวิตรายบุคคล

     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าที่เป็นธุรกิจองค์กร ที่ประสงค์ทำประกันภัยกลุ่มให้เป็นสวัสดิการต่อพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กร โดยสามารถลดความเสี่ยง ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้แน่นอน และให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ลูกจ้างได้สูงสุด ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

1. คุ้มครองชีวิตของพนักงาน
2. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงาน
3. คุ้มครองสุขภาพของพนักงาน
4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคร้ายแรงของพนักงาน
เป็นต้น

 

กลุ่มประกันภัยและผลประโยชน์ของพนักงาน

1. การประกันชีวิตรายบุคคล

     ปัจจุบันความเสี่ยงภัยของรายบุคคลเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของสังคมและเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด จึงมีบริการที่ปรึกษา แนะนำสำหรับลูกค้ารายบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงภัยของตนเอง และออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคล ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

1. การประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
2. การประกันภัยสำหรับเจ้าของห้องชุดคอนโดมิเนียม
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
4. การประกัน เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. การประกันภัยสุขภาพบุคคล
6. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายรายบุคคล หรือ ครอบครัว
7. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)
8. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เป็นต้น

2. การประกันภัยประเภทธุรกิจองค์กร

     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา แนะนำ ลูกค้าประเภทธุรกิจองค์กร หรือ ธุรกิจ SME เช่น โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น เพี่อลดความเสี่ยงภัยของธุรกิจ อันอาจจะเกิดจากอุบัติภัย และ ออกแบบ จัดหา ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองธุรกิจของลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

 

การประกันภัยกลุ่ม & สวัสดิการพนักงาน

การประกันภัยกลุ่ม & สวัสดิการพนักงาน

     บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าที่เป็นธุรกิจองค์กร ที่ประสงค์ทำประกันภัยกลุ่มให้เป็นสวัสดิการต่อพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กร โดยสามารถลดความเสี่ยง ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้แน่นอน และให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ลูกจ้างได้สูงสุด ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

1. คุ้มครองชีวิตของพนักงาน
2. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงาน
3. คุ้มครองสุขภาพของพนักงาน
4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคร้ายแรงของพนักงาน
เป็นต้น